GDPR

Personuppgifter

Dina uppgifter är skyddade
För att värna din integritet är det en självklarhet för Åbågens vårdcentral att följa såväl dataskyddsförordningen (GDPR) som patientdatalagen, samt offentlighets- och sekretesslagen som är de lagar som styr hur personuppgifter får användas i vården.
Vad betyder detta i praktiken för dig som patient?
Det finns personuppgifter i journalen, det finns också uppgifter i bokningssystem samt i ekonomisystem som används för att kunna boka tider och för att kunna ta betalt.
Personuppgifter används också för att utveckla, följa upp eller säkra kvalitén i vården. Det kan till exempel vara så att Regionen eller vårdcentralen vill skapa lokala kvalitetsregister för en patientgrupp eller en specifik behandling.

Vi är enligt lag skyldiga att föra journal över dina kontakter med oss, i journalen finns diagnoser, provsvar, resultat av undersökningar mm. Det är noga bestämt hur vi får registrera och använda informationen. Att gå in i en journal utan anledning är olagligt, gör dataintrång och kan dömas för detta. Vi, som alla vårdgivare gör en kontroll av journalloggarna med jämna mellanrum för att kontroller att allt är OK. I Västmanland har vi sammanhållen journalföring vilket betyder att olika vårdgivare kan läsa i din journal. Om Du tex blir intagen på sjukhus kan man där se vårdcentralens journalanteckningar. Men du bestämmer själv vilka inom vården som ska ha tillgång till Din journal. Vill Du se vad som står i din journal kan du läsa den via Mina sidor på 1177.se. Där kan du kan även själv se vilka som varit inne i din journal.
Det finns det ett antal nationella och regionala kvalitetsregister, dit rapporteras uppgifter som används för att göra vården av specifika sjukdomar bättre och effektivare. Det till exempel diabetesregister, KOLregister, cancerregister. Om Du vill veta mer gå till Kvalitetsregister.

 

Under vissa omständigheter måste uppgifter lämnas ut

Vi är skyldiga att lämna personuppgifter till vissa nationella register. Det gäller till exempel Socialstyrelsens medicinska födelseregister, patientregistret och cancerregistret. Vi kan också lämna ut personuppgifter till exempelvis polis, transportstyrelsen eller socialtjänst om det behövs för en utredning.
Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och kan få en sammanställning av de uppgifter som finns registrerade. Du kan också be om ett loggutdrag där du kan se från vilken enhet samt vem som varit inne i din journal.
Dataskyddsombud
Alla som hanterar känsliga personuppgifter inom vården är skyldiga att ha ett dataskyddsombud.
För att få kontakt med Åbågens dataskyddsombud så kan Du skriva till dataskyddsombudet@abagensvardcentral.se eller ringa på 021-17 65 03

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177