Integritetspolicy

Åbågens vårdcentral följer Dataskyddsförordningen och ser kontinuerligt över hur vi arbetar med personuppgifter.

Omfattning
Policyn omfattar det personuppgifter och behandlingen av dessa som Åbågens vårdcentral är personuppgiftsansvarig för. Den gäller således såväl patienter som medarbetare.
Integritetspolicyn omfattar inte behandling av personuppgifter som utförs av Åbågens vårdcentral i egenskap av personuppgiftsbiträde som ett resultat av nyttjande av våra tjänster genom försäkringsgivare. Vi hänvisar till respektive försäkringsgivares integritetspolicy.

Personuppgifter som behandlas
Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas till en enskild person.
Exempel på personuppgifter:
– Kontaktuppgifter
– Hälsouppgifter
– Uppgifter som krävs för att leva upp till lag och avtal i förhållande till våra medarbetare
– Personuppgifter kopplade till ekonomisk information.

Hälsouppgifter som behandlas
De uppgifter som en patient lämnar till oss om tidigare och mentala hälsa.
Uppgifter som journalförs av de medarbetare som behandlar patienten.

Som vårdgivare är Åbågens vårdcentral skyldig att följa patientdatalagen (SFS 2008:355) vilken anger vad som ska registreras, på vilket sätt och när. Där finns även reglerat att bara de medarbetare som behandlar patienten har rätt att gå in i en journal.
Vi delar med oss av registrerade uppgifter till medicinsk tredje part som tex laboratorier, andra vårdgivare, olika kvalitetsregister och försäkringsbolag samt de fall där patientdatalagen kräver så.

Syfte med behandling och laglig grund för behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag vad gäller såväl patienter som medarbetare och sökande i enlighet med gällande lagstiftning och avtal. Detta inkluderar även att fakturera, lämna uppgifter till olika myndigheter.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla åtagandet samt att uppfylla de krav som lag och avtal ställer på oss.
Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar vår rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet led gällande lag tex patientdatalagen och bokföringslagen.

Informationsdelning med tredje part och överföring till tredje land
Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden, av dem kan en del vara etablerade utanför EES. Vi säkerställer att de personuppgiftsbiträden vi samarbetar med lever upp till Dataskyddsförordningen samt korrekt säkerhetsstandard.

Dina rättigheter
– Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig, i vilket syfte, samt om de överförts till tredje land
– Du kan återkalla ditt samtycke avseende uppgifter som grundar sig på ditt samtycke
– Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad.

För att komma i kontakt med oss gällande dina personuppgifter maila dataskyddsombudet@abagensvardcental.se eller ringa på 021- 17 65 03

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177